news

Delayed In Publishing The Curriculum Books

2022-Jun-15

"स्कुलमा ९०% किताब पुगि सकेको छ, दुई हप्ता ढिलो भएको कुरा साचो हो। असारको पहिलो हप्ता भित्र सबै स्कुलमा किताब पुग्छ।", देवेद्र पौडेल, शिक्षा मन्त्री।